Sanhos.com

We are your best friends.

การป้องกันและกำจัดหนู

Posted on : August 31, 2009 |

การกำจัดหนู
เป็นการกำจัดหนูทั้งที่อยู่ในบ้านเรือน สำนักงาน โรงงานด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

  • การใช้กรงดัก
  • การวางถาดกาวดัก
  • การใช้เหยื่อพิษดัก

การใช้กรงดัก เป็นการใช้อาหารสำหรับเป็นเหยื่อล่อไว้ในกรงดัก เมื่อหนูเข้ามากินเหยื่อก็จะติดอยู่ในกรงโดยที่ยังไม่ตาย

การวางถาดกาวดัก เป็นการใช้อาหารสำหรับเป็นเหยื่อวางไว้บนถาดกาว เมื่อหนูเข้ามากินเหยื่อก็จะติดอยู่ในถาดกาวโดยที่ยังไม่ตาย

การใช้เหยื่อพิษดัก เป็นการใช้เหยื่อที่เป็นพิษล่อไว้ในกล่อง (Box Station) ซึ่งป้องกันสัตว์เลี้ยง เช่น แมว สุนัข มากิน แต่หนูจะเข้าไปกินได้ เมื่อหนูเข้าไปกินแล้วจะตายภายใน 1-3 วัน